Trivselregler

Trivselreglerna uppdaterades och förtydligades i mars 2019 efter många klagomål till styrelsen om grannar som inte följer och respekterar de regler som satts upp.

Vänligen ta del av vad som gäller och visa dina grannar hänsyn.

  Brf Silverdalskulles trivselregler (pdf)

Trivselregler för BRF Silverdals Kulle 1

 1. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det uppstår händelse eller skada som genast måste åtgärdas ska fastighetsskötaren kontaktas i första hand.
 3. I lägenheten (bostad + lokal) får inte utföras sådant arbete som kan störa, speciellt nattetid, övriga bostadsrättshavare. Bostadsrättshavare får inte heller bedriva yrkes-eller affärsverksamhet, utan styrelsens medgivande.
 4. Medlem skall följa bestämmelserna beträffande kontroll av ohyra, samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till fastighetsskötaren.
 5. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd skall begränsas enligt lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.
 6. Antenner och paraboler får inte uppsättas utan styrelsens godkännande.
 7. Vid användning av gemensamma utrymmen är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.
 8. Bostadsrättshavare får endast utföra och uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller efter styrelsens godkännande.
 9. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Lösspringande hund är ej tillåtet inom föreningens fastighet.
 10. Källsortering skall se enligt anvisningar. Paketera sopor och dylikt väl innan de läggs på därför avsedd plats (se separat instruktion). Endast restavfall får kastas i sopkärlen.
 11. Visa extra hänsyn till dina grannar efter kl. 22.00 och före 08.00. Tänk på att t ex höga volymer på musikanläggning/TV, användning av tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin och dylikt stör dina grannar. Undvik även på gården att föra oväsen under dessa tider.
 12. Borrning och annan störande bygg-och hantverksaktivitet skall begränsas till följande tider:
  Vardagar 08.00–19:00
  Helger 10.00 –18:00
 13. Mattor, kläder eller dylikt får inte piskas på balkonger/uteplatser, i entréer, i trappor eller rengöras från fönster.
 14. I trapphus, gemensamma utrymmen som källargångar och på gården får ingenting förvaras (som t ex skräp, barnvagnar, packlårar, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning. Risk finns för brand, rökutveckling och behov finns då för snabb evakuering. Uppställning av cyklar, barnvagnar m.m. får endast ske i därför anvisade utrymmen eller inom egen lägenhet/balkong.Gäller även mattor utanför entrédörrar.
 15. Cigarettfimpar/snus, skräp och dylikt får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.
 16. Endast el-och gasolgrill är tillåtet att använda på balkonger och uteplatser.
 17. Tillstånd för all form av skyltning/affischering in-och utvändigt skall begäras. Tillstånd ska skriftligt utfärdas av styrelsen.
 18. Undvik att använda fordon över gräsmattor och planteringar.
 19. Uteplatser och balkonger sköts av respektive bostadsrättshavare. Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket.
 20. Undvik tomgångskörning och onödigt störande motorljud mellan kl. 22:00 -08:00.
 21. Uppställning av fordon och parkering är förbjudet på andra ytor än garage-/bilplatser.Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för i-och urlastning vid mycket tunga transporter. För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.Garage-/bilplatser skall nyttjas enbart för förvaring av motorfordon. Inget i övrigt får uppsättas på vägg eller tak eller förvaras vid platsen.
 22. Bostadsrättshavaren med familj har ansvar att informera gäster och de som inrymts i lägenheten att känna till och följa samtliga föreskrifter som utfärdas och meddelas ut samt anslås från styrelsen.

Sollentuna 26 mars 2019

BRF SILVERDALS KULLE 1 STYRELSEN