Bygglov Paddelhall

Kommunen har godkänt byggnation av idrottshall, kontor och konferenslokaler på Johannesbergsvägen (4 våningar med totalt 14 paddelbanor, garage mm) Vill du ha detaljerad information kontakta styrelsen@silverdalskulle.se eller Sollentuna Kommun kontaktcenter 08-579 210 00 mejl: kontaktcenter@sollentuna.se  ange Bygglov fastigheten Malten 4 ärendenummer 2021 287

Styrelsen har för avsikt att överklaga beslutet då vi anser att byggnationen med sin höjd och storlek påverkar alla lägenheter på Johannesbergsvägen och hela vårt område (dagsljus, trafik, parkering mm) samt går emot befintlig detaljplan.

Vill du överklaga bygglovet ska detta vara Miljö- och Byggnadsnämnden tillhanda senast 28/9!

Om du vill överklaga
Vill du överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut ska det göras skriftligt.
Skicka skrivelsen till:

Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
191 86 Sollentuna

I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar (Bygglov för nybyggnad av idrottshall, kontor och konferenslokaler, beslutets
diarienummer (2021 287), vilken fastighet det gäller (MALTEN 4) och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar eller annat som du anser stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet. Skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste ombudet skicka med en fullmakt.

Kommunen måste ha mottagit ditt överklagande senast 28/9.
Överklagande som har kommit in i rätt tid skickar kommunen vidare till Länsstyrelsen som är den myndighet som hanterar överklaganden.